CODUL DE ETICĂ  ŞI  INTEGRITATE

A PARTIDULUI  DEMOCRAT DIN  MOLDOVA

I. PREAMBUL

Partidul Democrat din Moldova pledează consecvent pentru modernizarea și reformarea clasei politice din Republica Moldova, considerând valorile de bază ale  social-democrației, libertății, egalității și solidarității între oameni, ca fiind indispensabile unei societăți democratice.

Partidul Democrat din Moldova (PDM) este conștient de faptul necesității cultivării constante a eticii și integrității în cadrul partidului și între membrii acestuia.  Acest fapt urmează să ducă la stimularea competiției interne pentru promovarea în structurile de partid, ale administrației publice centrale și locale, precum și în Parlament, a membrilor care demonstrează o pregătire profesională recunoscută și o probitate morală necontestată.

 În vederea protejării drepturilor și libertăților omului, a solidarității umane, al respectului persoanei și al familiei, în scopul creșterii coeziunii sociale, creării  și consolidării unor relații de colaborare și respect între cetățeni, pe de o parte, și între membrii de partid și instituțiile statului, pe de altă parte, Partidul Democrat din Moldova adoptă prezentul Cod de Etică și Integritate.

 Codul de Etică și Integritate al Partidului Democrat din Moldova este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, referitoare la participarea lor la viața politică, cu care aceștia se identifică și cu care sunt de acord din momentul aderării la partid, reguli care sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către partid a obiectivelor politice în ambele sale dimensiuni - socială și economică - pentru buna funcționare a statului de drept, democratic și social, prin asigurarea unor raporturi corecte între cetățean și stat.

Membrii Partidului Democrat din Moldova trebuie să cunoască și să respecte toate documentele doctrinare, statutare și programatice ale partidului și să acționeze în concordanță deplină cu valorile cuprinse în acestea.

Prezentul Cod de Etică și Integritate se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Partidului Democrat din Moldova indiferent dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diversele entități ale administrației publice centrale sau locale.

Prezentul Cod este un document intern de partid care nici într-un caz nu  substituie Constituţia, actele legislative în vigoare, scopul său fiind acela de a consolida structura organizaţională a Partidului  Democrat din Moldova pe baza unor valori şi a unui climat etic și de integritate  adecvat activităţii sale politice şi sociale. 

Respectarea normelor cuprinse în Codul de Etică şi Integritate al Partidului Democrat din Moldova, constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al partidului.

 

II. OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Cod de Etică și Integritate urmăresc:

  • creșterea și consolidarea încrederii și respectului reciproc în interiorul partidului, între membrii partidului pe de o parte și cetățeni și entități publice pe de altă parte;
  • asigurarea și menținerea unui înalt nivel de prestigiu al Partidului Democrat din Moldova, ca partid responsabil exponent al interesului public şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot prejudicia imaginii acestuia;

•        asigurarea  corectitudinii raporturilor între membrii partidului, care trebuie să demonstreze o conduită profesională, morală și politică ce corespunde intereselor țării și ale PDM.

 

III. VALORI ȘI PRINCIPII GENERALE

Membrii PDM se angajează ca, în activitatea lor politică şi civică să respecte următoarele principii directoare:

 

1. Onestitate şi respect faţă de Lege

•        respectarea Constituției și a legilor în vigoare, respectarea standardelor morale și de conviețuire publică. În relaţiile interne trebuie să primeze respectul reciproc, probitatea profesională, colegialitatea, raţionalitatea şi discernământul.

 

2. Respectarea drepturilor civice fundamentale

•        condamnarea intoleranţei, rasismului, antisemitismului, xenofobiei, discriminărilor de orice natură.

3. Integritate şi respect în activitatea politică, administrativă și profesională

•        evitarea gesturilor, a mesajelor şi a oricăror acțiuni care aduc atingere demnităţii umane, valorilor democratice, imaginii publice a Partidului Democrat și exercitării în condiții de moralitate și respect față de cetățeni a activității politice, administrative și profesionale.

4. Solidaritate şi responsabilitate

•        evitarea comportamentelor individualiste sau arbitrare în detrimentul comunității și/sau interesului organizației din care face parte și al interesului general al partidului.

•        respectarea cadrului confidenţial impus de lege (în condiţiile exercitării unei funcţii nominalizate politic)

•        informarea organizaţiei de apartenenţă în situația apariției unor activităţi contrare legii, Statutului şi principiilor Codului de Etică și Integritate.

5. Transparenţă şi integritate

•        informarea corectă şi completă a structurilor de conducere ale partidului cu privire la activităţile desfăşurate în funcția publică sau politică deținută, respectiv poziţiile adoptate pentru a fi folosite în acțiunile de informare a membrilor de partid și a cetățenilor;

•        echidistanţă în exercitarea prerogativelor funcţiei deţinute (nu uzează în interes personal în scopul de a influenţa corectitudinea activităţii profesionale sau pentru a exercita presiuni / imixtiuni neconforme cu legea sau cu prevederile Statutului).

 

IV. DREPTURILE MEMBRILOR ȘI SIMPATIZANȚILOR

 Membrii şi simpatizanţii PDM dispun de libertate de expresie, putând să-şi exprime liber opiniile şi luările de poziţie la toate nivelurile de organizare ale partidului. Respectarea opiniei şi a votului personal al membrilor de partid  constituie un principiu fundamental.

Membrii şi simpatizanţii PDM au dreptul de a fi informaţi cu privire la luările de poziţie ale Partidului cât şi cu privire la organizarea activităţilor sale, la nivel local sau naţional (adunări, conferințe, congres etc.) şi pot participa la activităţile şi evenimentele organizate de partid.

Integritatea, moralitatea, cinstea, corectitudinea, comportamentul adecvat, competența profesională și activitatea politică sunt principalele criterii de promovare în funcții de partid sau susținute de partid.

Orice membru poate să-şi exprime fără îngrădire părerile politice sau să facă propuneri cu impact economico-social pozitiv, în cadrul organelor statutare ale partidului, în mod civilizat, logic și argumentat.

Membrii de partid îşi pot manifesta plenar competenţele individuale şi profesionale în cadrul organizaţiilor de partid şi a structurilor asociate acestuia, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.

Membrii de partid au aceleaşi drepturi politice şi elective în interiorul Partidului Democrat, indiferent de originea socială,  de gen, vârstă, religie sau origine etnică, conform prevederilor Statutului Partidului Democrat.

Membrii PDM  pot solicita intervenţia Colegiului de Etică și Arbitraj în toate cazurile în care consideră că asupra lor au fost exercitate presiuni nejustificate, de orice natură ar fi acestea.

În caz de litigii sau de conflicte în interiorul organizaţiilor Partidului Democrat, membrii au dreptul de a solicita clarificarea situaţiei la un for superior al partidului (Consiliu raional, Consiliu executiv, Consiliul Politic Național).

 

 

V. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Membrii Partidului Democrat au datoria de a respecta prevederile Statutului Partidului Democrat din Moldova  şi ale prezentului Cod de Etică și Integritate, activând  cu bună-credinţă şi în condiţiile respectului reciproc în interiorul partidului.

Disciplina democratică trebuie respectată de toţi membrii partidului, astfel încât aceștia se angajează ca, după parcurgerea procesului de dezbatere democratică în toate chestiunile care privesc viaţa internă a organizaţiilor de partid, să respecte pe deplin deciziile adoptate.

Membrii PDM se angajează să respecte prevederile şi procedurile statutare în ceea ce priveşte  determinarea și stabilirea candidaților la funcții elective acţionând cu competență și bună-credință pentru îndeplinirea obiectivelor de politică generală  și locală ale partidului.

În exercitarea mandatelor de reprezentare, ca şi în poziţiile nominalizate politic, membrii PDM au datoria de a respecta interesul general şi valorile constituţionale, fără a utiliza aceste poziţii în scopuri personale.

Membrii de partid pot fi sancționați conform prevederilor Statutului Partidului Democrat și ale prezentului Cod de Etică și Integritate.

 

VI. CRITERII DE CONDUITĂ ȘI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAȚII PDM

Partidul Democrat din Moldova își va retrage sprijinul politic și nu va susține persoanele  care doresc ocuparea, în condițiile legii, a unor funcții de demnitate publică  sau administrative alese sau numite dacă  se află într-una din situațiile de mai jos:

1. Sunt/au fost parte a unui proces penal prin:

a) începerea împotriva sa unei urmăriri penale sau a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție și conexe corupției sau alte infracțiuni săvîrșite cu intenție;

b) condamnarea definitivă pentru infracțiuni de corupție și conexe, pentru infracțiuni săvârșite cu aplicarea violenţei sau pentru alte infracțiuni săvârșite cu intenție.

2. Au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de cetățeni;

3. Au schimbat apartenența politică  fiind la treilea partid politic, altfel decât prin reorganizare în condițiile legii, dorind să obțină astfel exclusiv avantaje personale;

4. Au angajat  în funcții, în cadrul instituțiilor publice pe care le-a condus ori le conduce, soțul/soția, rude sau afini de gradul întâi;

5. În privința cărora s-a stabilit următoarele

a) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;

b) nedepunere a declaraţiei de avere şi interese personale sau refuz de a o depune, în condiţiile legii;

c) dispunere de către instanţa de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate

6. Au avut declarații publice sau atitudini rasiste, șovine, xenofobe ori discriminatorii, de gen sau  religie  ce au fost constatate în modul stabilit;

 7. Înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al comunității în care candidează dacă acest fapt a adus daune considerabile comunității și imaginii partidului;

8. Au săvârșit fapte ce contravin normelor morale și etice, fapt ce a prejudiciat grav imaginea și reputația  în comunitatea în care își manifestă intenția de a candida.

9. Au fost membri, au colaborat sau colaborează cu serviciile secrete/speciale ale statelor străine.

 

       VII. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ

În exercitarea activităţii politice membrii Partidului Democrat din Moldova:

•        nu trebuie să utilizeze în scop personal funcţiile  în defavoarea interesului organizaţiei de partid de care aparţin şi /sau a imaginii publice a Partidului Democrat;

•        nu vor profita de funcţia politică pentru a exercita presiuni – temporare sau de durată – asupra colegilor / organizaţiei locale în forţarea unor decizii care să contravină legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia, sau intereselor comunității;

•        se vor abține să inițieze sau să promoveze orice acțiune care ar putea aduce atingere organizației din care face parte sau a imaginii publice a Partidului Democrat;

•        nu vor putea să încheie sau să participe la încheierea vreunei înțelegeri care să conducă la o acțiune sau activitate împotriva interesului partidului, favorizând interesele altei persoane sau altei formațiuni politice;

•        nu vor promova acțiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificată a responsabilităților, precum și neglijența în exercitarea acestora.

 

VIII. UTILIZAREA BUNURILOR PATRIMONIALE ALE PARTIDULUI

          Membrii Partidului  Democrat au obligația:

•        să nu utilizeze bunurile, echipamentele, serviciile, informațiile şi resursele financiare ale partidului în alte scopuri decât cele necesare desfășurării activității de partid;

•        să păstreze confidenţialitatea informațiilor și activităţilor specifice ale partidului / organizaţiei, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel;

•        să asigure și să păstreze integritatea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul organizației locale sau centrale în care activează.

•        de a susține efortul financiar colectiv al partidului prin achitarea cotizației stabilite de Statut.

 

IX. SANCȚIUNI

Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credință sau nerespectarea prevederilor ori obligațiilor prevăzute în prezentul Cod, se sancționează potrivit Statutului Partidului Democrat, care se completează după cum urmează:

În cazul în care, pentru fapte de corupție sau infracțiuni săvîrșite cu intenție, un membru de partid se află într-una din următoarele situații:

  • începerea urmăririi penale;
  • dispunerea unei măsuri preventive;
  • trimiterea în judecată;
  • condamnarea în primă instanță;
  •      pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă cu executarea pedepsei privativă de libertate, Colegiul de Etică și Arbitraj la sesizare sau din oficiu, cercetează speța și face propuneri către Consiliul Executiv sau Consiliul Politic Național, după caz.

Consiliul Executiv sau Consiliul Politic Național, după caz  poate dispune  următoarele sancțiuni:

  • Retragerea sprijinului politic;
  • Suspendarea din calitatea de membru de partid;
  • Excluderea din partid.

 

X. DISPOZIȚII FINALE                 

Respectarea prevederilor şi a normelor prezentului Cod reprezintă o datorie a fiecărui membru al PDM. 

Responsabilitatea aplicării prevederilor Codului de Etică şi Integritate  este în egală măsură individuală şi colectivă a membrului de partid şi a organizaţiei de partid.

Prevederile prezentului Cod sunt completate cu prevederile Statutlui PDM care se va aplica corespunzător.