Partidul Democrat din Moldova

Obiective

Obiectivele programatice ale PDM
PDM urmăreşte atingerea următoarelor obiective politice, în conformitate cu valorile sale fundamentale şi necesităţile de dezvoltare sustenabilă şi durabilă a Republicii Moldova:

1. Consolidarea ordinii constituţionale în stat, garantarea respectării drepturilor politice, economice şi sociale ale omului, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi alte acte de drept internaţional;

2. Constituirea şi afirmarea în Republica Moldova a naţiunii civice potrivit principiului „toţi suntem moldoveni ca cetăţeni ai Republicii Moldova”, respectând, totodată, dreptul fiecărui cetăţean la autoidentificare etnică.

3. Finalizarea prin soluţii politice, pe cale paşnică, a procesului de reintegrare teritorială a Republicii Moldova;

4. Conferirea unui rol social activ statului, care prin instituţii puternice să devină o forţă de echilibru în societate. Statul este cel care trebuie să se preocupe de asigurarea binelui public, de îndeplinirea obiectivelor de interes comun, de promovarea justiţiei şi solidarităţii în societate. Atributele instituţiilor publice puternice sunt buna guvernare, legea şi transparenţa;

5. Reformarea şi modernizarea administraţiei publice locale şi centrale, a cărei activitate trebuie corelată cu interesele ţării şi pusă în serviciul cetăţenilor;

6. Implementarea în Republica Moldova a conceptului de stat puternic, de tip social, care joacă un rol-cheie în protejarea contra riscurilor sociale, în asigurarea bunăstării economice şi sociale a cetăţenilor săi, punând accentul pe educaţie, cercetare, inovare, cultură şi pe respectarea valorilor naţionale;

7. Asigurarea dreptului la muncă al cetăţenilor şi a dreptului de a-şi construi propriul viitor în condiţii de securitate economică şi socială. În acest sens, PDM consideră că statul este obligat să investească în cetăţean şi să contribuie la crearea locurilor de muncă bine plătite şi la formarea profesională continuă a cetăţenilor;

8. Crearea unui sistem echitabil de redistribuire a veniturilor statului, orientat spre a asigura condiţii decente de viaţă pentru persoanele care nu pot lucra (copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi ş.a.). Este necesar de dezvoltat şi de utilizat resursele societăţii pentru a asigura egalitatea în drepturi, pentru a oferi fiecărei persoane şansa de a-şi crea propriul destin, pentru reduce disparităţile economice, a combate sărăcia şi a asigura echitatea socială;

9. Dezvoltarea unui complex optimal de programe de protecţie socială a categoriilor defavorizate, acordînd un rol important dezvoltării  şi promovării  politicilor de incluziune socială şi de încadrare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilitati;

10.  Crearea unor sisteme publice performante de sănătate şi de educaţie, la care să aibă acces fiecare cetăţean, indiferent de resursele financiare de care dispune;

11.  Diversificarea şi dezvoltarea programelor moderne de formare şi de afirmare a tinerilor în paralel cu politicile bazate pe conceptul de „îmbătrânire activă”;

12.  Garantarea dreptului la proprietate privată şi asigurarea competiţiei libere şi oneste, ca bază a economiei de piaţă, a demnităţii şi a securităţii omului. Proprietatea privată este expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului şi un factor esenţial al progresului economic general, al bunăstării individuale şi comune;

13.  Consolidarea democraţiei reprezentative, pentru a da mai multă credibilitate instituţiilor şi pentru a asigura cetăţenilor dreptul de exprimare liberă şi de participare în procesele decizionale;

14.  Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  persoanei, a dreptului la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor Republicii Moldova. Urmărim combaterea şi condamnarea extremismului de orice fel, a manifestărilor de rasism, şovinism, separatism etnic sau teritorial;

15.  Garantarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, recunoaşterea rolului femeii în familie şi în societatea moldovenească, susţinerea şi promovarea egalităţii de gen în structurile decizionale ale partidului şi ale statului;

16.  Dezvoltarea unui sistem de impozitare echitabil, care să garanteze securitatea şi să contribuie la diminuarea tensiunilor sociale, dar şi la dezvoltarea economică;

17.  Aplicarea unor politici economice ce ţintesc creşterea economică sustenabilă şi uniformă pe întreg teritoriul ţării bazată pe inovaţii, productivitate şi competitivitate, care să creeze condiţii pentru generarea de venituri la bugetele de toate nivelurile, suficiente pentru asigurarea implementării politicilor sociale, precum şi să asigure creşterea bunăstării populaţiei;

18.  Dezvoltarea unei economii mixte competitive, care să combine un sistem privat dinamic, un sector public eficace şi un sistem de servicii publice calitative şi accesibile pentru cetăţeni. Combinarea eforturilor acestor sectoare, inclusiv, aplicând conceptul de Parteneriat Public Privat;

19.  Implementarea principiului de dezvoltare durabilă, care să răspundă şi necesităţilor actuale. Conservarea mediului înconjurător, ameninţat de activitatea umană, de riscurile schimbărilor climatice şi de reducere a biodiversităţii. Statul trebuie să răspundă necesităţilor curente ale societăţii de o manieră care să nu afecteze viitorul noilor generaţii;

20.  Consolidarea statutului constituţional de neutralitate permanentă;

21.   Promovarea unei politicii externe echilibrate care să asigure imaginea şi interesele Republicii Moldova în context regional şi global, prin integrarea în Uniunea Europeană.